UCS Mindbite förvärvar JGL

Läs mer

Standardpriser och tjänste-leveransavtal

Nedan ser du våra standardpriser för år 2022. Många av våra kunder har så kallade tjänsteleveransavtal där vi reglerar anpassade priser bland annat efter hur mycket vi jobbar ihop. Alla priser står angivna i SEK exkl. moms.

Utveckling, grafisk design

1210kr / påbörjad timme

Detta gäller systemutveckling, frontendutveckling, grafisk design, framtagning av wireframes, text-bearbetning mm. Dom allra flesta konsulter hos oss ligger på denna taxan.

Projektledning och Tech Lead

1420kr / påbörjad timme

Timtaxa för våra projektledare och Tech Lead, oavsett typ av projekt.

Strategisk kompetens

1640kr / påbörjad timme

Ett antal av våra konsulter är mycket erfarna inom sina respektive områden. Flera av oss har 10-tals år med erfarenhet inom IT, marknadsföring och verksamhetsutveckling. När vi utför arbete som t.ex. kravspecifikationer, förstudier eller marknadsplaner används denna taxa.

Allmänna villkor

Nedan är ett utdrag av vårt tjänsteleveransavtal. Om inget avtal undertecknats gäller följande grundförutsättningar.

All information om KUNDENS verksamhet är konfidentiell och sekretessbelagd. LEVERANTÖREN har obegränsad tystnadsplikt avseende information rörande KUNDENS tjänster, under förutsättning att densamma inte strider mot lagar, förordningar eller god publicistisk sed. LEVERANTÖREN är skyldig att tillse att all personal som arbetar med KUNDENS tjänster enligt detta avtal har ingått sekretessavtal med LEVERANTÖREN.

LEVERANTÖREN kan ej hållas ansvarig för händelser utanför LEVERANTÖRENS kontroll såsom naturkatastrofer eller andra naturhändelser, brand, arbetskonflikt, myndighetsbestämmelse eller andra händelser över vilka LEVERANTÖREN inte rimligen kan råda.

LEVERANTÖREN ansvarar inte för förluster, ekonomiska eller fysiska i samband med detta avtals utnyttjande, varken för teständamål eller i kommersiell drift.

LEVERANTÖREN äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om fullständig betalning för levererade tjänster ej erhållits inom tio (10) dagar efter betalningspåminnelse.

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall hänskjutas till skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.